Maják pre dopravu 2023

Dňa 15. 11. 2023 sa v Bratislave vybraní žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline zúčastnili súťaže o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Maják pre dopravu.

Išlo o žiakov: Roman Vaňovič – III.BM, Vanesa Lisíková – II.AP, Lucia Murgašová – I.BP a Samuel Capko – II.AP. Téma 9. ročníka súťaže znela: „Cestuj udržateľne za krásami Slovenska.“

Cieľom tejto súťaže bolo motivovať žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu, tvorivej činnosti a posilniť a podporiť vzťah žiakov k študijnému odboru, ktorý študujú. Predmetom súťaže bolo vytvorenie súťažného projektu, ktorý pozostával z dvoch navzájom prepojených produktov. Išlo o multimediálnu prezentáciu s charakterom reklamného spotu so slovným komentárom a propagačný materiál vo forme plagátu, s informáciami o navštívených miestach, ktorý môže osloviť okrem odbornej aj širokú verejnosť. Naši žiaci sa od začiatku aktívne zhostili tejto úlohy a pod dohľadom pedagógov Ing. Bystríka Nemčeka, PhD. a Ing. Zdenky Dubovickej sa im podarilo vytvoriť kvalitatívne vysoko hodnotené projekty. To potvrdila aj porota, pred ktorou museli svoje produkty obhájiť. Súčasťou obhajoby boli aj otázky od poroty, ktorá bola zastúpená odborníkmi z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Žiaci sa nezľakli a vedeli promptne odpovedať na všetky otázky, čo ocenila aj porota v záverečnom slovnom hodnotení.

Ing. Bystrík Nemček, PhD.