DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V dňoch 09. a 10. novembra 2023 sa konal na škole Deň otvorených dverí. Našu školu, Strednú odbornú školu dopravnú, Rosinská 3126/2, Žilina navštívilo dňa 09.11.2023 125 žiakov-deviatakov zo 45 základných škôl a 65 rodičov a výchovných poradcov. Dňa 10.11.2023 nás navštívili piati žiaci zo ZŠ Lániho v Bytči, 50 žiakov (1.- 4.ročník) zo ZŠ Dolné Hokovce, žiaci zo Spojenej školy v Martine a žiaci zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka zo Žiliny.

Pre deviatakov je veľmi náročný a dôležitý správny výber strednej školy a po jej absolvovaní dobré uplatnenie sa na trhu práce, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Veľmi nás teší, že medzi hosťami boli prítomní aj rodičia, ktorí prejavovali značný záujem o študijné a učebné odbory pre školský rok 2024/2025. Po rozdaní propagačných materiálov a úvodných informáciách naši žiaci previedli prítomných hostí po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch a na hodinách anglického jazyka. Vyučujúci veľmi ochotne a kompetentne odpovedali na otázky rodičov a žiakov ohľadom študijných, učebných odborov a o duálnom vzdelávaní. Deviataci sa mohli zapojiť aj do pripravených súťaží a kvízov za účasti našich žiakov.

Počas prezentácie štúdia na škole pomocou IKT techniky žiaci našej školy pútavou formou prezentovali aj zahraničné pobyty našich žiakov v rámci programu ERASMUS. O štúdium na našej škole majú záujem žiaci aj mimo okresu Žilina, preto mnohí navštívili aj priestory školského internátu. Rodičia a žiaci si pozreli priestory izieb, ktoré slúžia na ubytovanie žiakov, klubovňu na trávenie voľného času, kuchynku na možnosti varenia a priľahlé priestory.

Po prehliadke školy sa záujemcovia o štúdium na našej škole presunuli na autocvičisko a do Školských dielní na Košickej 2, Žilina. Na školskom cvičisku Ing. Matej Kubiš PhD. a Ing. Martin Remiš prispeli k prezentácií duálneho programu SCANIA s.r.o spolu so žiakmi II.BM a III.BM začlenenými do duálu so spoločnosťou SCANIA – čo je jeden z najväčších výrobcov nákladných vozidiel. K nahliadnutiu bol vystavený aj najnovší ťahač SCANIE. Uskutočnila sa tu aj prezentácia EDULABU – najmodernejších automobilových technológií používaných vo firme Škoda. Bol vystavený prezentačný náves, kde sa uskutočnili zaujímavé prednášky. Vystavený bol aj elektromobil značky Škoda.

Dňa 09.11. 2023 nás navštívila TV Raj – Žilinská televízia, ktorá za doprovodu pani riaditeľky – Ing. Márie Vítovej PhD., MBA natáčala priebeh DOD na škole. Veríme, že bohatý program prispel k dôstojnej prezentácii našej školy.

Všetkým zanieteným pedagógom a žiakom, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie. Poďakovania sme dostali aj zo strany rodičov a prítomných žiakov – veľmi si ho ceníme a zároveň nás zaväzuje. Na školskom instagrame je možnosť vidieť výstižné video z obidvoch dní.

Mgr. Anna Medviďová