KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

Žiaci tretích ročníkov absolvovali  v dňoch 21.06.- 23.06.2023 Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ), ktorý je povinnou súčasťou vyučovacích predmetov v rámci štátneho vzdelávacieho programu.

Kurzu sa zúčastnili žiaci III.AP, III.BP, III.AM a III.BM. Náplň kurzu pozostávala zo zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode a v riešení mimoriadnych situácii.  V rámci vzájomnej spolupráce s vojakmi, konkrétne s 5. plukom špeciálneho určenia, sme prvý deň nášho kurzu absolvovali v areáli vojenského objektu, kde si vojaci pre našich žiakov pripravili rôzne aktivity na jednotlivých stanovištiach. Učili sa pracovať s mapou, v praxi aplikovať poskytnutie prvej pomoci, zvládať metódy záchrany, vedieť vyhodnotiť nebezpečnú situáciu a vedieť sa správne zachovať. Mali možnosť vyskúšať si – prostredníctvom cvičných zbraní – streľbu na cieľ, prekonávať prekážky a zistiť, ako sú na tom so svojou kondičkou.     

S očakávaním pekného počasia sme sa na druhý deň v rámci pohybu a pobytu v prírode vybrali na krátku turistiku spojenú s opekačkou.

Posledný deň kurzu sa niesol v hasičskom duchu. Hlavný majster OV – pán Bizík, ktorý je zároveň členom dobrovoľného hasičského zboru si spolu so svojimi kolegami pripravili pre našich žiakov ukážku činnosti a technického vybavenia hasičskej techniky, pomocou ktorej si mohli žiaci vyskúšať rôzne nástroje a výbavu hasiča. Zároveň mohli žiaci nahliadnuť do hasičských áut, ktoré boli pre žiakov pripravené a tiež si vyskúšať simulovanú situáciu hasenia.                                                                                            

Kurz ochrany života a zdravia dal žiakom priestor rozšíriť si vedomosti a praktické zručnosti o ochrane zdravia a života, ktoré boli  zamerané hlavne na ochranu vlastného zdravia, na pomoc pri zachovaní zdravia iných a aktívnu účasť na ochrane prírody v mieste konania. V prípade potreby tiež vykonať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností.

Všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia pre našich tretiakov patrí obrovské ĎAKUJEM za úsilie, ktoré vynaložili na jeho celkovú prípravu.

Vedúca KOŽAZ: PaedDr. Milučká Monika