Zámer a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č.03/2023

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/ 2, 010 08 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9 a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu je:

  • tenisový kurt o výmere 581 m2, nachádzajúci sa na časti pozemku parc. KN-C č. 5589/47 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17900 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1954 pre katastrálne územie Žilina.

Bližšie informácie po kliknutí sem: