Krajská knižnica v Žiline

Dňa 12. 12. 2022 žiaci  I. AP a I. AM s vyučujúcimi Mgr. Zuzanou Bučkovou a Mgr. Erikou Grigovou navštívili Krajskú knižnicu v Žiline.

Cieľom exkurzie s názvom Informačná príprava bolo sprostredkovať a upevniť informácie o činnosti knižnice:                                          

 • Prezenčné a absenčné výpožičné služby z fondu knižnice
 
/knihy, periodiká, zákony, audiovizuálne dokumenty, elektronické dokumenty /

• Výpožičné služby z iných knižníc formou medziknižničnej výpožičnej služby
Služby Britského centra
  /sprístupňovanie fondu kníh v anglickom jazyku, CD, CD ROM, audiokaziet, výukových dokumentov,
   prístup k internetu/

reprografické služby z materiálov knižnice

podujatia pre verejnosť, informatické prípravy, vzdelávacie podujatia pre školy

• poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, rešeršné služby

• bezplatný prístup na verejný internet na pobočke Vlčince

• služby pre zdravotne znevýhodnených občanov

Žiaci si pozreli prezentáciu zameranú na históriu a súčasnosť, besedovali s lektorkami o knihách. Lektorky ich previedli všetkými oddeleniami, podrobne vysvetlili funkcie a dôležitosť knižníc. Zaujímavé boli knihy pre nevidomých, ale aj on-line katalógy kníh. Na prízemí knižnice boli študenti informovaní o vypožičiavaní kníh, čitateľskom preukaze. Niektorí z nich prejavili záujem o registráciu a využili možnosť stať sa členom  knižnice.

Zážitkové učenie je modernou a zaujímavou formou, ktorá žiakov zaujala a svoje vedomosti si  overili v praxi.

Rovnakú exkurziu absolvujú v najbližších dňoch aj žiaci ostatných prvých tried.