Študuj dopravu

Dňa 08. septembra 2022 sa naša škola, Stredná odborná škola dopravná v Žiline, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, Ing. P. Baláta, Ing. M. Kubiša PhD., žiakov zo IV. AM triedy E. Vrábla, M. Zerolu a žiakov z III. AU triedy J.S. Szilvása a L.Remeka projektu Dni kariérneho poradenstva vo Vrútkach – Študuj dopravu, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Výstava, prezentácie a praktické ukážky sa konali  v exteriéri výstaviska.

Súčasťou bohatého sprievodného programu boli ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, návšteva priestorov autobusu, kamiónu či rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej doprave, BECEP, tzv. “opilecké okuliare“ – dopravné simulátory, simulátor nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, návšteva modelovej železnice, pokusy vo „vedeckej cukrárni,“ dopravné kvízy a súťaže. 

Kariérne poradenstvo – pomoc s výberom štúdia a povolania

Informácie zo sveta práce – predstavenie dopravných povolaní

Dopravná výchova – bezpečnosť v cestnej premávke a dopravné simulátory

Poskytovanie prvej pomoci – nácvik zručností pri záchrane života

Veríme, že našou spoločnou, veľmi aktívnou propagáciou SOŠ dopravnej v Žiline sme prispeli k jej dôstojnej prezentácii. Poďakovanie patrí vedeniu školy, MOV – p. Majeríkovi za pomoc pri realizácií výstavy a žiakom za vzornú prezentáciu školy.

V našom stánku sme zaujali trenažérom – simulátorom riadenia motorových vozidiel, o ktorý bol značný záujem. Žiaci aj dospelí návštevníci si mohli vyskúšať riadenie  automobilu po cestnej komunikácii. K nášmu stánku prilákala žiakov i didaktická a demonštračná pomôcka modelu kamiónu od spoločnosti Scania

Desiatky dievčat a chlapcov si nechali urobiť pomocou techniky airbrush tetovačky na telo našimi žiakmi z III.AU z odboru Autoopravár – lakovník  a pomocou šablón robili obrázky na výkresy, ktoré si zobrali na pamiatku z tejto akcie.  Rozdávali sme propagačný materiál, ročenky a odpovedali na otázky žiakov, pedagógov, výchovných poradkýň  a rodičov.