Oznam č. 9 / 2022: Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

V súlade s § 69 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka nadstavbového štúdia.

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina má pre ďalší termín voľné miesta v študijnom odbore (dvojročný študijný odbor s maturitou):

3757  L dopravná prevádzka

2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby

Prihlášky je potrebné doručiť na Strednú odbornú školu dopravnú najneskôr 19.08. 2022.

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA,
riaditeľka školy