Odborná exkurzia – ŽILINSKÁ UNIVERZITA

V dňoch 24. a 25.05.2022 sa žiaci I.CP triedy – študijného odboru technika a prevádzka dopravy a žiaci I. AN triedy – študijného odboru strojárstvo – podnikanie a služby a dopravná prevádzka zúčastnili odbornej exkurzie v laboratóriách Strojníckej fakulty ŽILINSKEJ UNIVERZITY v Žiline. 

           Žiaci mali možnosť navštíviť laboratórium na Katedre materiálového inžinierstva, kde videli priebeh skúšok a vyhodnotenie tvrdosti materiálov a taktiež sa prostredníctvom prístrojového zariadenia pulzometer oboznámili s priebehom trojbodového zaťaženia materiálu v ohybe a v krute za prítomnosti soľného roztoku, aby sa zistila odolnosť materiálu voči korózii.

V laboratóriu konštruovania a časti strojov mali možnosť vidieť zaťaženie ložiska, ktoré sa  testovalo pre koľajové vozidlá pri rýchlosti 220 km/h.. Priebeh skúšky bol zaznamenávaný na akreditovanom prístrojovom zariadení. V laboratóriu aplikovanej mechaniky si žiaci zopakovali priebeh zaťaženia skúšobnej vzorky ťahovým namáhaním, kde  prostredníctvom počítača a termovíznej kamery bolo zaznamenané i teplo, ktoré vzniká v mieste lomu. 

V laboratóriu experimentálnej mechaniky sa zaoberali návrhom a výrobou plastových a kovových dielcov, ktoré boli vyrobené prostredníctvom 3D tlačiarne a taktiež návrhom elektromobilu pre vodohospodárske a lesnícke odvetvie.

Na Katedre dopravnej a manipulačnej techniky sa žiaci oboznámili s diagnostikovaním motorových a koľajových vozidiel prostredníctvom riadiacej jednotky a osciloskopu.

Cieľom našej odbornej exkurzie bolo prehĺbiť a rozšíriť si teoretické vedomosti a zároveň si ich prakticky vyskúšať v laboratóriu.