47. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP

Už 47. ročník podujatia celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizovanej Integrovaným odborovým zväzom sa uskutočnil v dňoch 05. a 06. mája 2022 v priestoroch hotela Sorea Regia v Bratislave pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Podstatou myšlienky organizovať túto ojedinelú aktivitu na Slovensku je postupné získavanie mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne praktické skúsenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ako aj prirodzené návyky na takúto ochranu a na rešpektovanie princípu BOZP. Cieľom súťaže je osvojenie si teoretických vedomostí a ich uplatňovanie v praxi, resp. v zamestnaní po ukončení štúdia a samozrejme, prevencia pred nežiadúcimi udalosťami na pracoviskách, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov v pracovnom procese.

Aktérmi boli trojčlenné súťažné tímy zo stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, automobilový priemysel, dopravu, lesníctvo, obchod a služby a školy technického charakteru. Súťažili dievčatá a chlapci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojich školských kolách. Po absolvovaní školského kola sa celoslovenskej súťaže zúčastnili a našu školu reprezentovali: Radoslav Mrva (III.BM), Ján Lulák (II.BM) a Pavol Kubica (II.AM). Celoslovenského kola sa zúčastnilo spolu 42 žiakov zo 14 škôl.

Súťaž pozostávala z troch kôl:

1. Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP (ústna odpoveď zo 66 otázok) – každý súťažiaci odpovedal pred porotou na jednu zo 66 otázok, ktorú si sám vylosoval.

2. Testová časť – v tejto časti mali žiaci za úlohu označiť jednu správnu odpoveď z troch možných.

3.Praktické simulované situácií, pri ktorých mali žiaci za úlohu vykonať popis nedostatkov BOZP  na pracovisku.

Aj napriek tomu, že to bola prvá skúsenosť našich žiakov na takejto súťaži a panovala u nich obrovská tréma, celkovo sa v kategórii SOŠ umiestnili na peknom 6. mieste. 

Všetkým menovaným žiakom patrí veľká vďaka za reprezentáciu našej školy.