Prijímacia skúška pre prijatie na štúdium pre školský rok 2022/2023

Termín  02. 05. 2022 a 09. 05. 2022

Organizačné pokyny pre prijímaciu skúšku

Časový harmonogram

 Čas
Slovenský jazyk a literatúra8.00 – 9.00 h
Prestávka9.00 – 9.20 h
Matematika9.20 – 10.20 h

Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy (sosdza.sk) zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18.05.2022 a do tohto termínu odošle uchádzačovi aj rozhodnutie o prijatí / neprijatí cez portál Slovensko.sk. V prípade, že zákonný zástupca nemá aktívnu elektronickú schránku, bude mu zaslaný listinný rovnopis poštou.

Zákonný zástupca prijatého uchádzača najneskôr 23.05.2022 (23:59hod.) písomne potvrdí strednej škole nastúpenie/nenastúpenie na štúdium na strednej škole. Vzor potvrdenia bude prílohou výsledkovej listiny zverejnenej školou dňa 18.05.2022. V prípade potvrdenia o nastúpení na štúdium, ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť. V prípade potvrdenie o nenastúpení stráca platnosť rozhodnutie o prijatí na SOŠD Žilina.

Zákonný zástupca neprijatého uchádzača (kód NM – nedostatok miesta) si môže podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľky školy do piatich dní od prevzatia (vzor odvolania bude na stránke školy pod zoznamom prijatých a neprijatých uchádzačov). Žiaci s kódom NM môžu byť v autoremedúre prijatí, nakoľko poradie sa posúva z dôvodu nenastúpenia prijatých uchádzačov po 23.05.2022.

V prípade potreby sa môžete  kontaktovať na t. č. +421 918 661 459 .

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA
riaditeľka SOSDZA