K prevencii kriminality…

Dňa 15. 11. 2021 som sa zúčastnila online stretnutia s názvom Okrúhly stôl k prevencii kriminality. Stretnutie sa konalo pod záštitou prednostu Okresného úradu Žilina Kamila Rumana a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s rozpracovanou Stratégiou prevencie kriminality na obdobie rokov 2021 – 2025 v Žilinskom kraji, o čom informovala účastníkov Mgr. Michaela Mikulíková, krajská koordinátorka prevencie kriminality z Okresného úradu Žilina.                                                                                                        

V programe stretnutia pokračovala  Ing. Veronika Kozárcová, ktorá hovorila o činnosti Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Žiline a riaditeľ CPPPaP – Mgr. Ivan Moravčík priblížil charakter práce CPPPaP v rámci prevencie kriminality u detí a maldistvých. Fungovanie spolupráce medzi policajnými preventistami a preventistami na školách priblížila kpt. Ing. Michaela Danišová.

Na záver stretnutia nasledovala diskusia a výmena skúseností v oblasti prevencie kriminality u zúčastnených. Zhodli sa na tom, že sociálno-patologické javy na základných a stredných školách stále pribúdajú (záškoláctvo, fajčenie, požívanie alkoholu a drog…) a k ich nárastu prispela aj súčasná pandemická situácia.