Študuj dopravu

Dňa 09. septembra 2021 sa naša škola, Stredná odborná škola dopravná  Žilina, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, Ing. P. Balata, žiakov z III. AM triedy E. Vrábela, J. Dadaja a žiakov II. AU triedy J.S. Szilvása, L.Remeka projektu Dni kariérového poradenstva vo Vrútkach – Študuj dopravu, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR  v rámci osláv 150. výročia výstavby Košicko-bohumínskej železnice.

Výstava, prezentácie a praktické ukážka sa konali  v exteriéri výstaviska.

Súčasťou bohatého sprievodného programu boli ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, návšteva priestorov autobusu, kamióna, rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej doprave, dopravné simulátory, nácvik poskytovania prvej pomoci, návšteva modelovej železnice, pokusy vo „vedeckej cukrárni“, dopravné kvízy a súťaže. 

Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom štúdia a povolania

Informácie zo sveta práce – predstavenie dopravných povolaní

Dopravná výchova – bezpečnosť v cestnej premávke a dopravné simulátory

Poskytovanie prvej pomoci – nácvik zručností pri záchrane života

Veríme , že našou spoločnou, veľmi aktívnou propagáciou SOŠ dopravnej, sme prispeli k jej dôstojnej prezentácii. Poďakovanie patrí vedeniu školy za pomoc pri realizácií výstavy a žiakom za vzornú prezentáciu školy.

 V našom stánku sme zaujali trenažérom – simulátorom riadenia motorových vozidiel, o ktorý bol značný záujem. Žiaci aj dospelí si mohli vyskúšať riadenie  automobilu po cestnej komunikácii. K nášmu stánku. prilákala žiakov  didaktická a demonštračná pomôcka modelu kamiónu od spoločnosti Scania

  Desiatky dievčat a chlapcov si nechali urobiť pomocou techniky airbrush tetovačky na telo našimi žiakmi z II.AU z odboru Autoopravár – lakovník  a pomocou šablóniek  robili obrázky na výkresy, ktoré si zobrali na pamiatku z tejto akcie.

 Žiaci J. Dadaj a J. Szilvás  poskytli do  televízie v živom vstupe  informácie o štúdiu na našej škole.  Rozdávali sme  propagačný materiál, ročenky a odpovedali na otázky žiakov, pedagógov a rodičov. Do školskej  kroniky sme získali  vzácny zápis od štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby  Ing. Jaroslava Kmeťa, ktorý spolu s podpredsedom ŽSK s RNDr .Petrom Dobešom  navštívili náš stánok.