Oznam č. 5 / 2021 – Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina má pre ďalší termín voľné miesta v nasledovných odboroch:

Učebné odbory (trojročné s výučným listom)

2487 H 03 autoopravár – karosár (1 miesto)

Študijné odbory (štvorročné s maturitou )

3767 M dopravná akadémia (1 miesto)

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy (1 miesto)

Prihlášky je potrebné doručiť na Strednú odbornú školu dopravnú najneskôr 18.06. 2021.

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, v.r.
riaditeľka školy