Oznam v súvislosti s aktualizovanými informáciami MŠVVaŠ SR v rámci opatrení proti šíreniu COVID-19

V súvislosti s aktualizovanými informáciami MŠVVaŠ SR zo dňa 16. 09. 2020 v rámci opatrení proti šíreniu COVID-19 oznamujeme nasledovné vybrané skutočnosti:

  • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha č. 4 – Vyhlásenie ZZ alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č. 1a  Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti).
  • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod).
  • Každý zamestnanec SOŠD v Žiline predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2 – Vyhlásenie zamestnanca), poprípade PN vystavené príslušným lekárom.

Prílohy