Pokyny k nástupu žiakov na školský internát, SOŠD pre šk.rok 2020/21

Nástup ubytovaných žiakov do ŠI je 01. 09.2020 v čase od 14,00 –  19,00 hod.

Pri nástupe do ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU sa musíte preukázať rozhodnutím o prijatí do ŠI a s uhradenou platbou (výpisom) za ubytovanie, ktorú bolo potrebné uhradiť do 20.08.2020.

Zdravotný stav žiaka pri nástupe do ŠI je potrebné dokladovať lekárskym potvrdením, ktoré  v deň nástupu  nesmie byť staršie ako 7 dní.

Každý žiak je povinný:

  • priniesť si do školského internátu (ŠI) 2 rúška na každý deň (jedno bude mať na tvári a jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky,
  • pri nástupe do školského internátu (ŠI) priniesť vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník žiaka  a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (viď príloha), ktoré odovzdá vychovávateľke ŠI.

Prijatí žiaci/ žiačky si prinesú: prezuvky (nie s čiernou podrážkou), osobné hygienické potreby, posteľnú bielizeň, uterák, osušku, uzatvárateľnú nádobu s menovkou na potraviny do chladničiek (cca. 20x20x15 cm).

Všetci žiaci (zákonní zástupcovia do budovy školy nevstupujú) pri vstupe do budovy ŠI budú mať rúško na prekrytie dýchacích ciest a úst. Pri vstupe do budovy ŠI je na stene umiestnené zariadenie s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk.

Každý žiak je povinný priniesť pri nástupe vyplnené potrebné tlačivá, ktoré sú prílohou pokynov. Za žiaka, ktorý ešte nedovŕšil 18 rokov ho vyplní jeho zákonný zástupca, plnoletí žiaci si ho vyplnia sami.

Ďalšie pokyny v súvislosti s hygienickými a protipandemickými opatreniami budú vydané do začiatku školského roku a budú na stránke školy.


Tlačivá a pokyny

  • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (DOC) (PDF)
  • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (DOC) (PDF)