Usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu maturitných predmetov

Na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 23. 04. 2020, v súlade s bodom 4.3 „Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu“

určujem,

ako riaditeľka školy predmety pre jednotlivé časti maturitnej skúšky – pre praktickú časť  odbornej zložky maturitnej skúšky (PČ OZ MS) a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)  zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka a z teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (TČ OZ MS), a to pre jednotlivé študijné odbory nasledovne:

 

Študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

PČ OZ MS :   aplikovaná informatika, odborná prax, cvičenia z účtovníctva, technika administratívy

ÚFIČ MS :     slovenský jazyk a literatúra

ÚFIČ MS :     cudzí jazyk

TČ OZ MS :   ekonomika, účtovníctvo, preprava a zasielateľstvo, logistika v doprave,  dopravné tovaroznalectvo

 

Študijný odbor 3767 M dopravná akadémia

PČ OZ MS :   administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, odborná prax, cvičenia z účtovníctva

ÚFIČ MS :     slovenský jazyk a literatúra

ÚFIČ MS :     cudzí jazyk

TČ OZ MS :   ekonomika, cestovný ruch a doprava, obchod a preprava v cestnej doprave, účtovníctvo

 

Študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik

PČ OZ MS :   elektrické merania, odborný výcvik, aplikovaná informatika

ÚFIČ MS :     slovenský jazyk a literatúra

ÚFIČMS :      cudzí jazyk

TČ OZ MS :   elektronika motorových vozidiel, elektropríslušenstvo automobilovej techniky, opravárenstvo a diagnostika, základy elektrotechniky, riadiace systémy v automobiloch

 

Študijný odbor 2495 K autotronik

PČ OZ MS :   odborný výcvik

ÚFIČ MS :     slovenský jazyk a literatúra

ÚFIČ MS :     cudzí jazyk

TČ OZ MS :   elektropríslušenstvo motorových vozidiel, automobilová technika a opravárenstvo, elektrotechnika, elektronika

 

Študijný odbor 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby

PČ OZ MS :   odborná prax, aplikovaná informatika, technická dokumentácia

ÚFIČ MS :     slovenský jazyk a literatúra

ÚFIČ MS :     cudzí jazyk

TČ OZ MS :   technická mechanika, technické merania, ekonomika a podnikanie, technická príprava výroby, technológia montáže a opráv

 

Študijný odbor 3757 L dopravná prevádzka

PČ OZ MS :   aplikovaná informatika, technika administratívy, odborná prax

ÚFIČ MS :     slovenský jazyk a literatúra

ÚFIČ MS :     cudzí jazyk

TČ OZ MS :   ekonomika, cestná a mestská doprava, prevádzka cestnej a mestskej dopravy, podnikanie v doprave

V Žiline dňa 27. 04. 2020