Prerušenie vyučovacieho procesu na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

Oznamujem všetkým žiakom a zamestnancom školy, že  prerušenie vyučovacieho procesu bude pokračovať až

do 27. marca 2020 vrátane.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31.03.2020 do 03.04.2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa presúva na obdobie od 15.04.2020 do 20.04.2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 01.06.2020 do 19.06.2020.

Nariaďuje sa pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl neúčasť na pracovisku, zároveň dávam na vedomie všetkým zmluvným partnerom, že v tomto čase bude budova školy, ako aj ostatné priestory a súčastí školy, uzatvorené pre všetky osoby.

 

 

V Žiline dňa 13.03.2020

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA
riaditeľka školy