Prerušenie vyučovacieho procesu na základe príkazu predsedníčky ŽSK č. 2/2020

Oznamujem všetkým žiakom a zamestnancom školy, že sa prerušuje vyučovací proces v trvaní

od 12.03.2020 vrátane do 16.03.2020 vrátane

tak, že v tomto období sa prerušuje plánované vyučovanie a všetky výlety, exkurzie, výcviky, študijné pobyty a nariaďuje sa pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl neúčasť na pracovisku, zároveň dávam na vedomie všetkým zmluvným partnerom, že v tomto čase bude budova školy, ako aj ostatné priestory školy, uzatvorené pre všetky osoby.

Počas prerušenia vyučovania školský internát bude zatvorený.

V Žiline dňa 11.03.2020

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA
riaditeľka školy