Prerušenie vyučovacieho procesu do odvolania

Oznamujem všetkým žiakom a zamestnancom školy, že prerušenie vyučovacieho procesu na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, bude pokračovať

od 30. marca 2020 až do odvolania.

 

Vzdelávania žiakov bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V tomto termíne sa prerušuje aj prevádzka školských zariadení – školský internát, školská jedáleň, autoškola.

Nariaďuje sa pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl neúčasť na pracovisku (zamestnanci školy budú prítomní na pracovisku podľa potreby a pokynov riaditeľky školy), zároveň dávam na vedomie všetkým zmluvným partnerom, že v tomto čase bude budova školy, ako aj ostatné priestory a súčastí školy, uzatvorené pre všetky osoby.

V Žiline dňa 29.03.2020

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA
riaditeľka školy