Výzva: Nákup motorového vozidla pre Autoškolu

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez elektronickej aukcie. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 9500,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie realizácie: 20/12/2019
Lehota na predkladanie ponúk: do 12.12.2019 do 12:00
Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka?cLkhzm-3DIjBQetxqHyxQ5A
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.


Protokol o zakázke