Učíme sa práva spotrebiteľa

Dňa 4. 12. 2019 sa vyučujúca ekonomických predmetov – Ing. M. Gálffyová – zúčastnila vzdelávania pod názvom „Učíme sa práva spotrebiteľa.“ Cieľovou skupinou vzdelávania boli učitelia, ktorí participujú alebo priamo vyučujú finančnú gramotnosť v rámci prierezovej témy alebo samostatného predmetu.

Školenie lektorovali odborníci z praxe: Mgr. K. Zalaiová – právna poradkyňa z Európskeho spotrebiteľského centra v Bratislave a plk. M. Haršány z Finančnej správy Banská Bystrica  formou powerpointovej prezentácie. 

Obsahom prezentácií boli nasledujúce témy:

  • Základné práva spotrebiteľov
  • Vymedzenie pojmov ako falošný tovar, pirátsky tovar, tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva, nebezpečný tovar, držiteľ práva, oprávnená osoba
  • Oprávnenia a práva orgánov finančnej správy a vecná príslušnosť orgánov štátnej správy
  • Postup v prípade malých zásielok a postup colných orgánov po rozhodnutí súdu
  • Klamlivé a zavádzajúce obchodné praktiky, cenové triky a zavádzajúce ponuky
  • Cenové triky a zavádzajúce ponuky

Prednášky boli „okorenené” množstvom príkladov, ktoré dokumentovali spomenuté  témy a praktickými návodmi ako riešiť rôzne vzniknuté situácie,  ako sa vyhnúť nekalým praktikám neserióznych obchodníkov a ochrániť si svoje spotrebiteľské práva. 

Získané vedomosti budú aplikované pri výučbe ekonomických predmetov danej problematiky a zároveň obohatia vyučovací proces.