Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať čitateľskú gramotnosť,  komunikačné zručnosti a zvyšovať záujem žiakov o slovenský jazyk a literatúru.

O to sa snažili 03. 12. 2019 aj naši študenti 1.- 4. ročníka študijných odborov. Súťažili v dvoch kategóriách: A: 3.- 4. ročník a B: 1.- 2.ročník

Úlohy boli rozdelené do troch častí:

1. časť – práca s textom (čítanie s  porozumenie, analýza textu a vedomostný test)

2. časť –písomná časť (tvorba vlastného textu)

3. časť– ústna (využitie prozodických vlastností reči, prednes textu naspamäť)

Školská komisia zložená z vyučujúcich SJL – Mgr. Zuzana Majchráková,           Mgr. Zuzana Bučková a Mgr. Adriána Pikorová dôsledne posúdila odpovede súťažiacich a na základe získaných bodov v jednotlivých kategóriách vyhodnotila najlepších študentov, ktorým boli udelené diplomy a vecné ceny.

A tu sú výsledky:

kategória A:/3.-4.ročník/

  1. miesto –  Emma Hvorečná  –  III. BP
  2. miesto – Jozef Kmeť  – IV. BM
  3. miesto – Natália Valčuhová  –  IV.BP

kategória B:/1.-2. ročník/

  1. miesto – Viliam Herco  – I. AM
  2. miesto – Radoslav Madleňák  – I. BP
  3. miesto – Peter Kubala  –  II. AM

Do krajského kola OSJL postupujú obaja víťazi jednotlivých kategórií. Srdečne im  blahoželáme, ďakujeme aj ostatným zúčastneným študentom a veríme, že aj budúci – už 13. ročník OSJL bude úspešný a prehĺbi záujem žiakov o náš materinský jazyk.