Sárova Bystrica 2019

16. októbra 2019 o 9. 00 hodine sa v Makovického dome konala regionálna súťaž mladých moderátorov, ktorej sa zúčastnil aj žiak I.BP triedy z  našej školy,  Radoslav Madleňák.

Aké poslanie táto súťaž plní?  Je to celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti a efektívne používanie materinského jazyka.

Súťaží sa pred odbornou porotou v dvoch kategóriách a  v štyroch disciplínach:

 I. disciplína:

interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ

 II. disciplína:

interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd

III. disciplína:

vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd

IV. disciplína:

moderovanie vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd

Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa

nasledujúcich kritérií:

1. výslovnosť

2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka

3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča

4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu

5. celkový prejav

I keď sme nezískali postupové miesto, získali sme nové skúsenosti a chuť zapojiť sa aj do ďalšieho ročníka a vzorne sme reprezentovali našu školu.

Mgr. Marta Ujháziová a Radoslav Madleňák J