DNI NÁDEJE 2019

V týždni od  14. 10. 2018  do  18. 10. 2019  sa  konal  už  XXV. ročník celoslovenskej akcie zameranej na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti DNI NÁDEJE 2019. Medzi zúčastnenými študentami boli aj tento rok viacerí žiaci našej školy.

Naši študenti sa zapojili do literárnej aj výtvarnej súťaže a naša žiačka Rebeka Haluzová z II. BP získala v literárnej súťaži  za svoju esej s protidrogovou tematikou krásne 1. miesto.

Piati vybraní študenti: Katarína  Hmírová, Beata Kopačková z I. BP a Denis Ďuriník, David Majchrák, Martin Gomola z II. BM  sa s Mgr. Monikou Milučkou zúčastnili plaveckého maratónu pre stredné školy „Plávanie nádeje.“

Streda 16. 10. 2018 sa niesla v pohybovom duchu.Vybraní žiaci:  Dominik Štrba, Lukáš Cabadaj, Branislav Ďuroška, Alexander Drončovský – I. AU, Branislav Balala, Jakub Šteiniger, Martin Žmiják- II. BP, Marek Neumann, Timotej Pustaj, Filip Majerčiak – IV. BP absolvovali s Mgr. Ferdinandom Papajom „Pochod nádeje“ na trase z Hlinkového námestia cez vrch Dubeň na Salaš Straník a naspäť.

Dňa 17. 10. 2019 sa trieda II. AM  s vyučujúcou  Mgr. Zuzanou Majchrákovou  zúčastnila prednášky spojenej besedou v Krajskej knižnici v Žiline.  Prednášku viedla  príslušníčka  KR PZ v Žiline z Odboru komunikácie a prevencie –  kpt. Ing. Soňa Vinková.

Úvod prednášky bol zameraný na objasnenie termínov prečin, trestný čin a trestno-právna zodpovednosť mládeže. Jadro prednášky bolo venované používaniu cigariet, alkoholických nápojov a návykových látok mladistvými osobami a s tým súvisiacimi rizikami, či už v oblasti zdravia alebo v oblasti trestnej činnosti.  Po prednáške doplnenej o príklady z policajnej praxe nasledovala diskusia a na záver si žiaci mohli vyskúšať okuliare simulujúce požitie alkoholu a drog. Na vlastnej skúsenosti sa tak mohli presvedčiť, ako sa im znížila koordinácia a rýchlosť pohybov a predĺžil reakčný čas.

Dňa 18. 10. 2019 prednášku absolvovali triedy I. BP a III. AP s vyučujúcimi Mgr. Zuzanou BučkovouIng. Monikou Beňovskou. Tentokrát viedla prednášku PhDr. Alena Fialová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a hovorila žiakom o zdravotných rizikách spojených s používaním alkoholu, tabakových výrobkov a drog. Špeciálnu časť prednášky a besedy venovala téme FAS – fetálny alkoholový syndróm, čiže poškodenie novonarodeného dieťaťa,  ak budúca  matka počas tehotenstva užívala tieto látky.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie  cien pre víťazov jednotlivých súťaží „Oscar nádeje 2019“ sa konalo v Mestskom divadle v Žiline dňa 17. 10. 2019. Na tejto akcii  nás reprezentovala Mgr. Marta Ujháziová a vybraní žiaci z I. BP: Radoslav Madleňák, Viktória Barančeková, Timea Funiaková, Rebeka Svrčková a Nina Morongová.

Počas celého týždňa prebiehala v žilinskej knižnici vernisáž žiackych výtvarných a literárnych prác s názvom „Dúhové odpovede.“ Do výtvarnej sekcie prispeli aj naši žiaci aj žiačky Nikola Gomolová – I. AP, Erik Chovanec a Kristián Mrúzek – I. AM, Dominik Šurina – II. AP, Daniela Palková – II. BP, Mária Michalková a Barbora Babušiaková – III. AP.

Všetkým zúčastneným žiakom a vyučujúcim  ďakujeme za reprezentáciu školy počas týchto akcií.