……Dostali sme poďakovanie…..

Dňa 6. júna 2019 PhDr. Jarmila Kukumberg z osobného úradu /odboru vzdelávania Ministerstva dopravy a výstavby SR poslala  Mgr. Anna Medviďovej poďakovanie za trojročnú  spoluprácu v projekte ŠTUDUJ DOPRAVU.

Na VÚC v Žiline  bol odoslaný ďakovný list v tomto znení:

IVETA ŠIMONOVIČOVÁ

generálna riaditel’ka osobného úradu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

členka Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

Bratislava 3. júna 2019

Vážená pani predsedníčka,

dovoľte mi vysloviť poďakovanie Žilinskému samosprávnemu kraju za podporu venovanú rezortnému odbornému vzdelávaniu a za angažovaný prístup stredných odborných škôl k propagácii študijných a učebných odborov s rezortným zameraním.

Stredné odborné školy Žilinského samosprávneho kraja sa aktívne podieľali na propagácii odborného vzdelávania v doprave a v poštových službách na podujatí Kam po skončení základnej školy ŠTUDUJ DOPRAVU, ktoré sa konalo 16.5.2019 vo Vrútkach. Podujatie pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so Strednou odbornou školou dopravnou, Martin — Priekopa, mestom Vrútky, železničnými spoločnosťami a regionálnymi partnermi. V rámci programu podujatia sa predstavili Stredná odborná škola dopravná, Martin — Priekopa a Stredná odborná škola dopravná, Žilina. Vysoko oceňujem spoluprácu škôl a iniciatívny prístup pedagógov a žiakov k propagácii odborov so zameraním na dopravu a poštové služby.

Vážená pani predsedníčka, verím, že vzájomnou spoluprácou prispejeme ku skvalitneniu rezortného odborného vzdelávania a k jeho úspešnej propagácii.

S pozdravom

Vážená pani Erika Jurinová predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Žilina