Odborná exkurzia Vodné dielo Žilina

V pondelok 13. 5. 2019 sa žiaci II.AP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy spolu s pedagogickým dozorom Ing. Ivetou Drahnovou a Ing. Jaromírom Slezákom zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na prehliadku Vodného diela Žilina.

Vodné dielo sa nachádza na rieke Váh, na okraji mesta Žilina, v lokalite Šibenice. Výstavba sa začala realizovať 4. 10. 1944 a do prevádzky bola uvedená 17. 12. 1997. Hlavným účelom Vodného diela Žilina je využitie hydroenergetického potenciálu hornej časti rieky Váh medzi elektrárňami Lipovec a Hričov na výrobu elektrickej energie. Okrem toho disponuje Vodné dielo Žilina aj dvoma malými elektrárňami, ktoré slúžia na pokrytie jeho vlastných potrieb.

Stavba Vodného diela Žilina bola realizovaná už v nových poprevratových podmienkach, a preto sa kládol dôraz na životné prostredie. Z environmentálneho hľadiska ide o neobyčajne zložitú stavbu, pretože sa nachádza priamo na Váhu, a teda zásadne mení jeho funkciu ako prirodzeného biokoridoru. V snahe zachovať aspoň časť jeho pôvodných funkcií vznikol náhradný biokoridor. Je situovaný po pravej strane, pričom jeho šírka je minimálne 5 až 7 metrov, s rýchlosťou toku 0,6 až 0,9 m/s.

Po úvodnej prezentácii Vodného diela Žilina sme sa presunuli do jeho vonkajších priestorov, kde sme boli oboznámení s čistením vodnej nádrže i zariadením, ktoré sa využíva pri čistení, a taktiež s dolným a horným prepúšťaním vody. Ďalej sme sa oboznámili s riadiacim strediskom – velínom, kde pracovníci vodného diela prostredníctvom počítačov sledujú jednotlivé údaje pre jeho činnosť.

Vodné dielo Žilina sa stalo obľúbeným rekreačným miestom Žiliny. Má dobrú prístupnosť automobilom, ale aj mestskou hromadnou dopravou.