Záverečná správa z 29.ročníka krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku,

ktorá sa uskutočňuje pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, organizácie priamo riadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Miesto konania: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina

Termín: 14.02.2019

Organizačné zabezpečenie: Mgr. Anna Medviďová, p.Macková, Stredná odborná škola dopravná Žilina

Celkový počet zúčastnených škôl: 37 – Oščadnica, Ružomberok, Liptovská Tepla, Oravská Jasenica, , Martin, Svrčinovec, Vrútky, Liptovská Teplá, Štiavnik, Liptovský Hrádok, Žilina, Dolný Kubín, Čadca, Sučany, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, KNM, Lipt. Hrádok, Trstená, H. Rakovce

z toho : ZŠ:12, Gymnáziá:20, OA:1, Stredné školy:4

Celkový počet zúčastnených: 81

Celkový počet súťažiacich: 58

z toho : ZŠ: 16 žiakov, Gymnáziá: 35 žiakov, OA:1 žiak, Stredné školy: 6 žiakov

Počet kategórií:7

Počet členov komisií: 21pedagógov, 1 lektorka  Nadija Ayouwa

Zhodnotenie:

Vedomostná úroveň súťažiacich bola na vysokej úrovni, potešujúci je i záujem žiakov z radu základných škôl, kde hodinová dotácia na vyučovanie nemeckého jazyka je veľmi nízka. Napriek tomu záujem o Olympiádu v NEJ neklesá. Veľmi pozitívne hodnotím možnosť postupu dvom súťažiacim z okresného do krajského kola.

 Poďakovanie patrí vedeniu SOŠD Žilina za poskytnutie priestorov školy, kde sa súťažiaci i hodnotiace komisie cítili veľmi príjemne a mali tak vytvorené veľmi dobré podmienky. Organizačné zabezpečenie krajského kola bolo zásluhou pani Mgr. Anny Medviďovej na vysokej odbornej úrovni. Vysoko hodnotím jej nielen profesionálny, ale aj ľudský prístup ku všetkým zúčastneným.

Predsedníčka KK ONJ: Mgr. Mária Maxianová

Výsledky KK ZA 2019 (2)