PREZENTÁCIA ŠKOLY

Dňa 6. februára 2019 sa v Bytči uskutočnila Burza stredných škôl, na ktorej sa zúčastnili aj my, zástupcovia Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline. Vo svojom stánku  sme prezentovali študijné a učebné odbory, činnosť na  školských dielňach  a úspechy našich žiakov.

Nasledujúci deň –  7. februára 2019  sa v priestoroch našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí.

Pre deviatakov je veľmi ťažká a dôležitá  správna voľba strednej školy a po jej absolvovaní  ich uplatnenie sa  na trhu práce, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Veľmi nás teší, že medzi hosťami boli prítomní aj rodičia, ktorí prejavovali značný záujem o študijné a učebné odbory pre školský rok 2019/2020. Po rozdaní propagačných materiálov a úvodných informáciách naši žiaci previedli prítomných hostí po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch, ktorými vyučujúci prezentovali konkrétne študijné a učebné odbory, nadstavbové štúdium aj hodinu anglického jazyka. K profesionálnej prezentácii školy pomocou IKT techniky prispela elektronická katedra a dataprojektor spolu s interaktívnou tabuľou. Vyučujúci  veľmi ochotne a kompetentne odpovedali na otázky  rodičov a žiakov. Deviataci sa mohli zapojiť do pripravených súťaží a kvízov za účasti našich žiakov.

O štúdium na  našej škole majú záujem aj žiaci  pochádzajúci mimo okres  Žilina, preto sme prítomných informovali aj o živote na školskom  internáte.

Na DOD sa prišli pozrieť aj Ing. Stela Rebeťáková a Jana Boráková zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Strávili s nami takmer celé dopoludnie, prítomných rodičov a žiakov informovali o možnostiach  duálneho vzdelávania a jeho výhodách.

Po prehliadke školy sa záujemcovia o štúdium na našej škole presunuli  do Školských dielní na Košickej 2 v Žiline, kde si pozreli praktickú časť výučby v moderne vybavených  dielňach.

Veríme, že bohatý program prispel k dôstojnej prezentácii strednej odbornej školy dopravnej.   Veľké poďakovanie patrí vedeniu školy, jednotlivým vyučujúcim, majstrom odborného výcviku  a žiakom našej školy, ktorí sa podieľali na realizácii DOD.