Krajské kolo 53. ročníka súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC

Dňa 14. februára 2019 sa v našej škole uskutočnila krajská súťaž v SIP. Súťaže sa zúčastnilo 47 účastníkov zo 17 stredných škôl Žilinského kraja.

V súťažnej disciplíne  Odpis – písanie na klávesnici súťažilo 29 žiakov.

Súťažiaci dostal predlohu na papieri. Každá strana predlohy bola rozdelená do 7 odsekov po

5 riadkoch. Súťažiaci odpisovali po predchádzajúcom rozpisovaní text po dobu 10 minút. Text odpisovali súvisle bez odsekov.

Pre umiestnenie do výsledkovej listiny bolo potrebné dosiahnuť presnosť najmenej 99,75 % (0,25 % chýb) a rýchlosť najmenej 270 čistých úderov za minútu, za každú chybu sa odpočíta 50 úderov. Poradie úspešnosti sa určilo podľa počtu čistých úderov za minútu, príp. podľa presnosti.

Víťazom sa stal Kristián Novák z SPŠ IT, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, na druhom  mieste bola Amália Molíková z Obchodnej akadémie, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín a na treťom mieste bol, Martin Kozáček z Obchodnej akadémie, Veľká okružná, Žilina.

Víťazom srdečne blahoželáme

V súťažnej disciplíne   UTX – korektúra textu súťažili 3 žiaci. Základný text, v ktorom sa vykonávali korektúry, mal súťažiaci k dispozícii v počítači. Súčasne dostal predlohu rozdelenú do 6 odsekov po 5 riadkoch na stránke. V nej  bolo vyznačených 250 korektúr. Na jednom riadku predlohy mohla byť vyznačená len jedna korektúra, pokiaľ to dovoľuje druh korektúry. Súťažiaci musel za 10 minút vyriešiť najmenej 60 korektúr, aby bola hodnotená jeho práca a aby sa objavil v celkovom poradí vo výsledkovej listine.

Bohužiaľ, v tejto kategórii nikto zo súťažiacich nestihol vyznačiť 60 korektúr. Súťaž prebehla bez úspešných súťažiacich.

V súťažnej disciplíne Wordprocessing súťažilo 15 žiakov.

Súťažiaci museli využiť funkcie svojich textových editorov (MS Word) a pretvoriť predložené súbory profesionálnym spôsobom tak, aby v čo najkratšom čase správne vykonali všetky úlohy, ktoré im vytlačené zadania ukladajú. Predlohu v elektronickej forme dostali súťažiaci tesne pred začiatkom súťaže.

Súťaž bola rozdelená do troch častí. Časť A obsahuje neformátovaný text, ktorému je potrebné priradiť formát podľa zadania, časť B obsahovala úlohy z hromadnej korešpondencie. V časti C je daný už naformátovaný text, ktorý súťažiaci musí preformátovať do inej podoby tak, aby nezmenil ostatné nastavené atribúty.

Súťažiaci majú k dispozícii v krajských kolách celkom 60 minút.

Výsledková listina bude známa v neskoršom termíne.