Oznam – Prijímacie konanie

V súlade s § 69 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určila deň konania prijímacej skúšky pre uchádzačov, ktorých možno prijať do prvého ročníka denného nadstavbového štúdia.

Študijný odbor (dvojročné denné nadstavbové štúdium)    

3757 L dopravná prevádzka                                                

Prihlášky je potrebné doručiť na Dopravnú akadémiu v Žiline do 22.08. 2018.

Prijímacie konanie (uchádzači nekonajú prijímacie skúšky, budú prijímaní na základe študijných výsledkov) sa bude konať 24.08. 2018 o 9. 00 h v budove školy.

V Žiline dňa 12.07.2018

Ing. Mária Vítová, PhD.                                                                                                       riaditeľka školy