SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2017/2018

sa uskutoční
dňa 4. septembra 2017 o 8.00 h.

Rozpis učební po kliknutí…

Prvé ročníky (bez nadstavbového štúdia):

  • Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v školskej jedálni.
  • Po jeho ukončení sa žiaci presunú so svojimi triednymi učiteľmi do zadelených učební nasledovne:
Trieda Odbor Triedny učiteľ Majster odborného výcviku Učebňa
Študijné odbory
I.AP 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Ing. Drahnová Iveta A 206
I.BP 3767 M dopravná akadémia Mgr. Pikorová Adriána A 101/1
Študijné odbory s výučným listom
I.AM 2697 K mechanik elektrotechnik Ing. Švekušová Monika Schmidt Ladislav

Ludrovan Milan

Bc. Michalec Martin

A 111
I.BM 2495 K autotronik Ing. Hrbáňová Ľudmila Ing. Balát Peter

Ing. Remiš Martin

Bc. Michalec Martin

A 205
Učebné odbory
I.AU 2487 H 01 autoopravár – mechanik

2487 H 03 autoopravár – karosár

2487 H 04 autoopravár – lakovník 

PaedDr. Milučká Monika Šenkár Peter

Schmidt Ladislav

Holienka Vladimír

A 013
I.BU 2487 H 01 autoopravár – mechanik   Mgr. Panáková Paula Šenkár Peter

Holienka Vladimír

A 114

 

Druhé – štvrté ročníky, prvý ročník – nadstavbové štúdium:

  • Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v zadelených učebniach nasledovne:
Trieda Odbor Triedny učiteľ Majster odborného výcviku Učebňa
Študijné odbory
II.AP 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Ing. Fabiniová Monika A 208
II.BP 3767 M dopravná akadémia Mgr. Ujháziová Marta A 304
III.AP 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Mgr. Medviďová Anna A 309
III.BP 3767 M dopravná akadémia Ing. Čelková Martina A 021
IV.AP 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy PaedDr. Daubnerová Jana A 022
IV.BP 3765 M technika a prevádzka dopravy Ing. Chajdáková Miroslava Ing. Balát Peter

Ing. Remiš Martin

A 101/2
IV.CP 3767 M dopravná akadémia Ing. Kostolná Jana A 307
Študijné odbory s výučným listom
II.AM 2697 K mechanik elektrotechnik

(oblasť autoelektroniky)

Ing. Pšanecký Roman Ing. Balát Peter

Ing. Remiš Martin

Puček Ján

B 015
II.BM 2495 K autotronik Mgr. Moravčíková Janka Ing. Balát Peter

Ing. Remiš Martin

Puček Ján

B 111
III.AM 2697 K mechanik elektrotechnik

(oblasť autoelektroniky)

Ing. Slezák Jaromír Křenek Tomáš

Hruška Milan

B 110
III.BM 2495 K autotronik Mgr. Mišíková Zuzana Ing. Mrmus Ondrej A 107
IV.AM 2697 K mechanik elektrotechnik

(oblasť autoelektroniky)

Mgr. Černeková Oľga Křenek Tomáš

Hruška Milan

B 013
Nadstavbové štúdium
I.AN 2414 L 04 strojárstvo- podnikanie a služby

3757 L dopravná prevádzka

Mgr. Makuchová Lucia A 012
II.AN 2414 L 01 strojárstvo- výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

3757 L dopravná prevádzka 

Mgr. Dutková Janka B 109
Učebné odbory
II.AU 2487 H 01 autoopravár – mechanik

2487 H 02 autoopravár – elektrikár 

2487 H 04 autoopravár – lakovník 

Ing. Valentová Dagmar Hruška Milan

Hriňová Magdaléna

Ing. Časnocha Jozef

Majerík Zdenko

A 110
II.BU 2487 H 01 autoopravár – mechanik Ing. Nociar Jozef Homola Lukáš

Hruška Milan

Hriňová Magdaléna

A 020
III.AU 2487 H 01 autoopravár – mechanik 

2487 H 03 autoopravár – karosár 

2487 H 04 autoopravár – lakovník 

Mgr. Kyklošová Katarína Mgr. Sikorová Mária

Hriňová Magdaléna

Majerík Zdenko

B 014
III.BU 2487 H 01 autoopravár – mechanik Ing. Korčeková Magdaléna Homola Lukáš

Puček Ján

B 012
III.CU 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 

2487 H 01 autoopravár – mechanik

Ing. Gálffyová Miroslava Ing. Časnocha Jozef

Ludrovan Milan

B 112