Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018

Podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravná akadémia v Žiline uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi uvedenými v tomto oznámení:

 

Duálna zmluva č. 1 /2017

Auto Becchi, s.r.o., Saleziánska 10, 010 01 Žilina

Zastúpená: Ing. Branislav Jakubov, štatutárny zástupca

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 2
2487 H 03 autoopravár – karosár 1
2487 H 04 autoopraváír – lakovník 1

 

 

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 1 / 2016/DV o duálnom vzdelávaní

Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina

Zastúpená: Bc. Jaroščáková Erika, riaditeľka

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 03 autoopravár – karosár 1
2487 H 04 autoopravár – lakovník 2

 

 

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 1 / 2015/DV o duálnom vzdelávaní

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s., Sklabinská 20, Bratislava 831 06

Zastúpená: JUDr. Ján Packa – predseda predstavenstva

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 1
2487 H 04 autoopraváír – lakovník 1

 

 

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 4 / 2016/DV o duálnom vzdelávaní

Automax Plus, Sládkovičova 127/632, Považská Bystrica

Zastúpená: Ing. Ján Bednárik

Kód študijného odboru Názov študijného odboru Počet žiakov do SDV
2495 K autotronik 1
2697 K mechanik elektrotechnik 2
Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01        autoopravár – mechanik 1
2487 H 03 autoopravár – karosár 1
2487 H 04 autoopraváír – lakovník 1

 

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 5 / 2016/DV o duálnom vzdelávaní

Conti Trade Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

Zastúpená: Ing. Igor Valko

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01        autoopravár – mechanik 2

 

Súčasťou oznámenia sú:

  • základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania – zákonný zástupca žiaka uzatvorí so zamestnávateľom učebnú zmluvu, praktické vyučovanie sa bude vykonávať v priestoroch zamestnávateľa a teoretické vyučovanie bude zabezpečovať škola,
  • možnosti pracovného uplatnenia– absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení,
  • hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka– upravuje učebná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka,
  • kritéria pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom– kritéria sú zverejnené na stránke školy a sú totožné s kritériami pre ostatných uchádzačov v danom zameraní.

 Tlačivo, ktoré je potrebné priložiť ku prihláške na štúdium na zvolenej strednej škole. Uvedené tlačivo vydáva zamestnávateľ, s ktorým sa rozhodnete vstúpiť do SDV.