Úhrada stravného na školský rok 2016/2017

Úhrada stravného sa vykonáva len bankovým prevodom formou paušálneho preddavku – trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája.

Poštové poukážky nevydávame.

Údaje pre zadanie trvalého príkazu:

Číslo účtu/ IBAN  ( školskej jedálne)SK39 8180 0000 0070 0048 3753
Variabilný symbol
:   evidenčné číslo stravníka, ktoré dostanete u vedúcej školskej jedálne.

Tento údaj je veľmi dôležitý nakoľko sa jedná o údaj, ktorý zabezpečí správne priradenie platby stravníkovi.

Správa pre prijímateľa – účel platby alebo  poznámka – uviesť priezvisko a meno žiaka a triedu žiaka ( Prosím neuvádzajte meno rodiča alebo iné poznámky)

Suma: výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom.

Študijné odbory končiace MS (maturitnou skúškou):     24,80 €
Učebné odbory končiace ZS (záverečnou skúškou):        12,40 €

Termín realizácie platby – najneskôr do 20. dňa v mesiaci (bez júna a júla)

– t.j. prvá platba do 30.8.2016 (na september) a posledná 20.05.2017 (na jún).

 

Žiadam žiakov, ktorí sa stravovali v predchádzajúcom školskom roku aby si prekontrolovali správnosť údajov zadaných v banke a výšku mesačnej úhrady. Stravovanie v septembri začína 6.9.2016. Na stravovanie budú prihlásení len žiaci, ktorí majú zrealizovanú úhradu na september.

Žiaci, ktorí sa nahlásia na stravovanie dňa 5.9.2016 u triednych učiteľov:

  • na prvé dva dni 6. a 7.9. budú prihlásení na stravovanie aj bez dokladu o úhrade
  • na ostatné dni budú na stravovanie prihlásení až po odovzdaní potvrdenia o úhrade – odovzdať do 7.9. do 13,30 hod.
  • spolu s potvrdením o úhrade je potrebné odovzdať vyplnený a podpísaný zápisný lístok (prihláška na stravovanie)
  • žiak, ktorý má záujem o stravovanie si musí zakúpiť čipovú kartu – 1,50 € (v kancelárii vedúcej ŠJ), nakoľko odber stravy, odhlasovanie sa zo stravy a prihlasovanie II. hlavného jedla je možné len prostredníctvom tejto karty