Oznam č. 13 / 2016 Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

prijimackyV súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodol o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Dopravná akadémia v Žiline má pre ďalší termín voľné miesta v nasledovných odboroch:

Učebné odbory (trojročné s výučným listom) 

2487 H 01 autoopravár – mechanik                 
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
2487 H 02 autoopravár – elektrikár

Prihlášky je potrebné doručiť na Dopravnú akadémiu v Žiline najneskôr 21.06. 2016 pre učebné odbory.

Prijímacie konanie (žiaci nekonajú prijímacie skúšky, budú prijímaní na základe výsledkov zo základnej školy) sa bude konať 21.06. 2016 o 8. 00 hod. v budove školy.