MATURITA 2016 – základné informácie

titulkaOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav. Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti.

Pre bližšie informácie kliknite na prílohy.

1. Maturita 2016 základné informácie

2. Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov

3. Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry

4. Špecifikácia testov z cudzích jazykov – úroveň B1

5. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry

6. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka úroveň B1

7. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z nemeckého jazyka úroveň B1