Rýchle prsty v službách korešpondencie

01 typingKoniec júna mal u nás v škole aj napriek končiacemu školskému roku súťažnú príchuť. V utorok, 23. 06. 2015 sa uskutočnila Súťaž v písaní na elektronickom písacom stroji a tvorbe obchodných listov. Na jej príprave, realizácii a vyhodnotení sa podieľali vyučujúce predmetov technika administratívy a administratíva a korešpondencia RNDr. M. Baníková, Ing. M. Gálffyová a Ing. M. Fabiniová.

Šikovné prsty 14 prvákov preberali jednotlivé klávesy písacieho stroja. Písmeno po písmene ukladali vedľa seba do slov a viet. Čím presnejšie, tým lepšie.

Najlepšie sa to podarilo týmto žiakom:

  1. miesto Natália Miháliková, I.CP
  2. miesto Lukáš Jedinák, I.CP
  3. miesto Daniela Holešová, I. AP

 

Druháci študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy /PED/ a dopravná akadémia /DA/ zas preukazovali svoje vedomosti pri riešení rôznych praktických úloh alebo pri tvorbe obchodných listov podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Z celkového počtu 12 súťažiacich si najlepšie s úlohami poradili:

Študijný odbor PED

  1. miesto : Bronislava Ponechalová, II.BP
  2. miesto: Mária Pirošová, II.BP
  3. miesto : Erika Džanajová, II.AP

 

Študijný odbor DA

  1. miesto: Mária Veronika Haščíková, II.DP
  2. miesto: Laura Gašparíková, II.DP

 

Odmenou žiakom za ich snahu boli odovzdané diplomy a vecné ceny.

Ing. M. Gálffyová