Možnost absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania

Podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravná akadémia v Žiline uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi uvedenými v tomto oznámení:

  • AOMV SR, a.s. – žiak I.AU triedy Matúš Hrošovský
  • Todos Žilina, s. r.o. – žiak I.AU triedy Erik Solivajs
  • C.H. Servis, s.r.o. – žiak I.AU triedy Ľubomír Kozáček
  • AutoFlex, s.r.o. – žiak I.AU triedy Ladislav Trnka

Súčasťou oznámenia sú:

  • základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania – zákonný zástupca žiaka uzatvorí so zamestnávateľom učebnú zmluvu, praktické vyučovanie sa bude vykonávať v priestoroch zamestnávateľa a teoretické vyučovanie bude zabezpečovať škola,
  • možnosti pracovného uplatnenia – absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení,
  • hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka – upravuje učebná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka,
  • kritéria pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom – kritéria sú zverejnené na stránke školy a sú totožné s kritériami pre ostatných uchádzačov v danom zameraní.

 

V Žiline dňa 07.05.2015