Odborná exkurzia – Třinecké železárny, a.s.

trinecke as

Dňa 13. mája 2013 sa žiaci I.CP a III.CP triedy študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy zúčastnili odbornej exkurzie v Třineckých železárnach a.s., Třinec.

Žiaci boli pred vstupom do Třineckých železární oboznámení s bezpečnosťou pri presune medzi jednotlivými výrobnými halami i výrobným programom Třineckých železární.

Po úvodných pokynoch boli žiaci rozdelení do troch skupín a mohli sme sa premiestniť k vysokej peci, kde prebiehala výroba surového železa. Tu sme mali možnosť vidieť odpich surového železa, ktoré odtokovým kanálom odtekalo do domiešavačov – vagónov určených na transport surového železa do ďalších prevádzok. Žiaci sa zoznámili i s ďalšími produktami vysokej pece, ako je vysokopecná troska a vysokopecný plyn. Neskôr sme navštívili plne automatizované pracovisko Velín, kde prebieha  riadenie výroby surového železa vo vysokej peci.

Ďalšou prevádzkou, s ktorou sme sa mohli zoznámiť, bola výroba polotovarov štvorcového a kruhového prierezu – sochorov pomocou kontinuálneho liatia.

Naša exkurzia ďalej pokračovala do výrobných priestorov zlievarní. Tu sa žiaci oboznámili s ručnou i strojovou výrobou oceľových a liatinových odliatkov, ich čistením, úpravou, prípadne opravou. Taktiež mohli vidieť výrobu odliatkov zo sivej liatiny, ktorá sa pripravovala v indučných peciach.

Záverom našej exkurzie bola návšteva pracoviska, ktoré využíva  modernú technológiu pri výrobe valcovaného drôtu vysokej akosti. Produktami danej výroby je nízkoulíkový, vysokouhlíkový  i špeciálny oceľový drôt prierezu 5,5 až 20 mm.

Cieľom našej exkurzie bolo prehĺbiť si teoretické vedomosti z oblasti výroby surového železa, ocele, liatiny a ich spracovania v ďalšej výrobe, čo sme si mali možnosť pozrieť i priamo vo výrobnom procese.

Ing. Miroslava Chajdáková, Ing. Peter Balát, Ing. Iveta Drahnová
P1020002 P1020005 P1020011 P1020024 P1020032 P1020039 P1020045 P1020048 P1020069 P1020076 P1020080