Divadelné predstavenie SPLEŤ

12. marca 2024, v termíne konania písomných maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, sa v rámci náhradného programu žiaci z teoretického vyučovania zúčastnili divadelného predstavenia v žilinskom Dome odborov s názvom SPLEŤ.

Aktivity sa zúčastnilo približne 220  žiakov z 13-tich tried a 10 učiteľov vykonávajúcich dozor.

Predstavenie, ktoré našej škole ponúkla organizácia Škola zážitkov HARVART z Príboviec, bolo zamerané na negatívne javy v dnešnej spoločnosti (rasizmus, šikanovanie – hlavne kyberšikanovanie, alkoholizmus…) a vysporiadanie sa s nimi.

Aktérmi predstavenia boli traja herci, ktorých výkony boli doplnené videoprojekciou. Po predstavení nasledovala beseda hlavných hrdinov s divákmi za účasti psychologičky z IP centra.

Príbehom, ktorý vychádzal z osobných skúseností herečky, bolo poukázané na osudy mladých ľudí a problémy, ktorým musia čeliť a na možnosti pomoci od okolia.

Veríme, že táto aktivita prispela k rozvíjaniu správnych postojov mládeže k daným témam a že v prípade potreby budú naši žiaci vedieť nájsť východisko aj zo zlých osobných zážitkov.

 RNDr. Mária Baníková