Testovanie profesijnej orientácie

Voľba budúceho povolania alebo vysokoškolského štúdia patria v živote mladého človeka k veľmi  dôležitým  rozhodnutiam.

Dňa 26.01.2023 pri hľadaní cesty za úspešnou profesijnou kariérou pomohli našim žiakom III.AP, III.BP, IV.AP a IV.BP  pracovníci Centra poradenstva a prevencie v Žiline – Mgr. Dušan Grúň, PhDr. Kristína Zimenová a PhDr. Natália Pejskarová, ktorí zrealizovali v našej škole testovanie profesijnej orientácie žiakov.  Súčasťou  psychologickej  diagnostiky bolo zistenie úrovne inteligencie, kognitívnych funkcií, špeciálnych schopností, osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov. Na základe zistených výsledkov v rámci individuálnych pohovorov, ktoré sa konali vo februári, psychológovia  odporučili  žiakom vhodné profesijné zameranie. Dúfame, že tieto informácie  im pomôžu správne nasmerovať svoj život po maturite a  všetci si zvolia profesiu, ktorá ich bude napĺňať a zároveň robiť šťastnými.