Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v Olomouci v školskom roku 2021/2022 v rámci programu ERASMUS+ – pre I. a II. turnus

Vo výberovom konaní na rok 2022 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, KA 102 Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na realizáciu projektu.

Názov projektu: „Študent dopravy v praxi“.

Aktivita Krátkodobé mobility žiakov OVP v Českej republike sa uskutoční  

v dvoch turnusoch v mesiaci apríl 2022 a jún 2022.

Cieľom projektu je skvalitniť teoretickú a odbornú prípravu žiakov a uľahčiť im orientáciu na európskom trhu práce, rozvíjať praktické odborné zručnosti na medzinárodnej úrovni v oblasti cestnej dopravy a vytvorenie dlhodobej spolupráce v oblasti praktického vzdelávania.

SOŠ dopravná Žilina vyhlasuje pre projekt  „Študent dopravy v praxi“

výberové konanie

Termín podania prihlášky: do 11. 02. 2022

Kritéria výberu:

  • Prospech žiaka
  • Dochádzka a správanie žiaka
  • Zapájanie do mimoškolskej činnosti
  • Platný certifikát o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, resp. platný certifikát o prekonaní COVID-19.

Vyplnenú prihlášku pošlite mailom na mailovú adresu: kostolna@sosdza.sk