EURES – Európske služby zamestnanosti

Aj v tomto školskom roku naša škola pokračuje v spolupráci s EDIC Žilina.

Dňa 16.11.2021 sa študenti IV.AP a IV.BP zúčastnili online webináru, ktorý organizuje EDIC Žilina v spolupráci s EURES – Európska služba zamestnanosti.

Hlavnou úlohou siete EURES (EURopean Employment Services) je  uľahčenie voľného pohybu pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska a zabezpečenie rovnosti príležitostí všetkým občanom Únie postupnou unifikáciou právnych predpisov v oblasti pracovného práva. 

Sieť EURES tvoria poradcovia vyškolení Európskou komisiou, ktorí poskytujú záujemcom o prácu v Európe komplexnú pomoc, informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby. Študenti sa dozvedeli dôležité informácie o voľných pracovných miestach v rámci celej EÚ, fakty o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení a dostali aj profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine. 

Študenti ocenili možnosť kladenia otázok (prostredníctvom chatu), ktoré boli následne zodpovedané. Prakticky si aj takouto formou rozšírili svoje teoretické vedomosti, ktoré získavajú na predmete Úvod do sveta práce.