Deň otvorených dverí (DOD) na FBI UNIZA 03/2021

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

vážená pani výchovná poradkyňa, vážený pán výchovný poradca,

štatistika prijímacieho konania Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) dokumentuje v posledných rokoch zvýšený záujem maturantov Vašej strednej školy o štúdium študijných programov FBI UNIZA zameraných na „bezpečnostný manažment“, „krízový manažment“ a  „záchranné služby“.

Dovoľujem si Vás preto informovať o pripravovanom online Dni otvorených dverí (DOD) na FBI UNIZA dňa 17.03.2021 o 10:00 h, na ktorý Vás i Vašich študentov srdečne pozývame. Zároveň Vás prosím o distribúciu tejto informácie Vašim maturantom.

 V rámci DOD budeme poskytovať informácie o:

  • študijných programoch,
  • uplatnení absolventov v praxi,
  • možnostiach absolvovania časti štúdia v zahraničí,
  • možnostiach absolvovania odbornej praxe,
  • špecializovaných pracoviskách a laboratóriách fakulty,
  • aktivitách fakulty pre študentov.

Program DOD bude pozostávať zo živých vstupov dekanky FBI UNIZA, prodekanov FBI UNIZA a garantov študijných programov, ktoré budú dopĺňané zaujímavými videami, reportážami a prezentáciami o ponúkaných študijných programoch a ďalších aktivitách usporadúvaných na našej fakulte. Súčasťou online DOD bude aj priestor na zodpovedanie všetkých otázok týkajúcich sa štúdia na našej fakulte, následného uplatnenia našich absolventov a celého študentského života na Žilinskej univerzite v Žiline.

Informácie o organizovaní DOD na FBI UNIZA nájdete aj na našej internetovej stránke www.fbi.uniza.sk a tiež na facebookovej stránke https://www.facebook.com/fbi.uniza.

Bude nám cťou, ak prijmete naše pozvanie a Vaši študenti sa Dňa otvorených dverí na FBI UNIZA zúčastnia.  V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Prajem Vám všetko dobré do ďalšieho obdobia a v súčasnosti najmä pevné zdravie.

S pozdravom

Miroslava Vandlíčková
prodekanka pre vzdelávanie
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Žilinská univerzita v Žiline