Prešovská univerzita: Fakulta športu – informácie o možnosti štúdia

Dovoľujeme si Vám poslať informácie týkajúce sa možností študia na Fakulte športu Prešovskej univerzity v Prešove nie len pre vaších študentov, ale aj pre pedagogických zamestnancov školy.

Fakulta športu PU v Prešove ponúka maturantom možnosť štúdia v nasledovných akreditovaných bakalárskych študijných programoch:

  • učiteľstvo telesnej výchovy v dennej forme
  • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácií v dennej forme
  • šport a zdravie v dennej a externej forme
  • špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách v dennej a externej forme

Bližšie informácie sú dostupné ná:
https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc

Fakulta športu PU v Prešove ponúka pedagogickým zamestnancom druhého stupňa základných škôl a stredných škôl:

  1. Rozširujúce štúdium pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti – vyučovanie aprobačného predmetu telesná a športová výchová na druhom stupni základných škôl a v stredných školách.
    Bližšie informácie: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vzdelavanie/rozsirujucestudium
  2. Rigoróznu skúšku s udelením amademického titulu „doktor pedagogiky“ („PaedDr.“). absolventom magisterského učiteľského štúdia študijného programu zmeraného na telesnú výchovu.
    Bližšie informácie: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/rigorozneskusky

Mgr. Lenka Tlučáková PhD.
koordinátorka pre marketing FŠ

Prílohy