Maturita 2021: Oznam č.13/2020

Maturitné skúšky  upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Celé znenie oznamu:

Okrem uvedeného dávame do pozornosti aj nasledovné odkazy: