Vzdelávanie

Vzdelávanie alebo edukácia je procesuálna stránka pedagogického procesu. Je to proces cieľavedomého uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a praktických skúseností, utváranie morálnych rysov, osobitných záujmov a postojov.

Vzdelávanie je úžasný proces vzájomného osobnostného obohacovania sa pedagóga a žiaka. Žiak sa vzdeláva väčšinou v škole a pedagóg v inštitúciách, ktoré vzdelávanie poskytujú.

V dňoch 17. a 18.12.2019 sa majstri odborného výcviku Mário BízikZdenko Majerík zúčastnili školenia „STANDOX TT2 a novinky v oblasti lakovania“.

Pedagógovia sa musia neustále vzdelávať a získavať nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti, ktoré potom odovzdávajú svojim zvedavým žiakom.