SEPAROVANIE PLASTOVÉHO ODPADU V ŠI

Plasty patria medzi najrozšírenejšie druhy obalových materiálov . Plastov sa vyrába veľké množstvo. Z celkového množstva komunálnych odpadov plasty predstavujú zhruba 11%  a väčšina z nich je pomerne efektívne recyklovateľná. Ich separáciou šetríme primárne zdroje a znižujeme množstvo odpadov ukladaných na skládkach.

Na základe  dlhodobých skúseností s pribúdaním plastového odpadu v školskom internáte sme sa aj my rozhodli ho separovať .

 Hlavným cieľom bolo pochopiť význam aktívnej ochrany životného prostredia a vlastnou   činnosťou prispievať k separovaniu odpadu v ŠI.

Ďakujeme vedeniu školy, p. riaditeľke Ing. Márii Vítovej, PhD., MBA, za  zabezpečenie kontajnera na plasty.