Sériová diagnostika v COVaP

COVaP zahájilo dňa 05.04.2019 akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Sériová diagnostika motorových vozidiel“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa 14. 04. 2019.

Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 8 uchádzačov, z toho 1 majster odbornej výchovy zo Strednej odbornej školy v Považskej Bystrici, 1 majster odbornej výchovy zo Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom, 1 učiteľ odborných predmetov zo Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom, 3 majstri odbornej výchovy zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline, 1 učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline a 1 učiteľ odborných predmetov zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline.

Rozsah vzdelávacieho programu bol 20 hodín teórie – dištančne a 40 hodín praktickej prípravy – prezenčne. Obsahom vzdelávania boli tematické celky zamerané na sériovú diagnostiku motorových vozidiel.

Vzdelávanie zabezpečovali odborní lektori vzdelávacieho programu s použitím diagnostických prístrojov a zariadení využívaných na školských dielňach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline.

Celé vzdelávanie sa nieslo v priateľskej atmosfére, účastníci si vzájomne vymenili svoje skúsenosti, poznatky. Aktívne sa zapájali do praktických činností a snažili sa spoločne diskutovať o problémoch vyskytujúcich sa pri diagnostikovaní chýb u motorových vozidlách.

Po ukončení vzdelávacieho programu člen skúšobnej komisie odovzdal uchádzačom osvedčenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podpísané štatutárnym zástupcom poskytovateľa.