ŠI – Vyhodnotenie VVČ za 1. polrok školského roku 2018/2019

  1. januára 2019 sa v školskom internáte stretli ubytovaní žiaci a vychovávateľky pri vyhodnotení činnosti za 1. polrok, ktorý zhodnotila p. Pecková.

V školskom internáte bolo v 1. polroku k 31. 01. 2019 ubytovaných 37 žiakov: 22 chlapcov a 15 dievčat.

V ŠI sme zorganizovali tieto rôzne  aktivity:

v septembri – Spoznaj mesto, v ktorom študuješ, Finančná gramotnosť, Žilinská plavecká štafeta

v októbri – Úcta k rodičom, starším osobám (stretnutie s dôchodcami – akcia SOŠD), Šikanovanie (beseda a dotazník), Jeseň v ŠI (jesenná výzdoba, úprava areálu ŠI – zber lístia)

v novembri – Imatrikulácie, adventné vence – zhotovenie, začiatok súťaže Spoznávaj Slovensko (zhotovenie slepej mapy)

v decembri – vianočná výzdoba ŠI, Mikuláš v ŠI, Vianoce v ŠI – spoločenský večer

v januári – súťaživé popoludnia – Spoznávaj Slovensko, Buďme kreatívni – oslávme vysvedčenie vyrobenou dobrotou.

V oblasti telesnej výchovy sa žiaci pravidelne stretávali pri športových aktivitách v telocvični, kde hrávali futbal a florbal a navštevovali aj posilňovňu SOŠD. Priebežne žiaci navštevovali Mestskú krytú plaváreň v Žiline. Dňa 10.10.2018 sa zúčastnili Medziinternátneho futbalového turnaja na Strednej zdravotníckej škole v Žiline, na ktorom sa zúčastnilo 5 družstiev z troch stredných škôl, naše dve družstvá obsadili 1. a 4. miesto. V 1. polroku si  žiaci zahrali šesťkrát priateľský futbalový zápas so žiakmi ubytovanými na  internáte Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.

V rámci rozumovej výchovy sme počas utorkových podvečerov mali tzv. Stretnutia  so slovenským jazykom,  na ktorých žiaci písali pravopisné cvičenia.

V rámci estetickej výchovy sme  pravidelne aktualizovali nástenky, robili  výzdoby klubovne, vstupu a vestibulu ŠI.

V rámci pracovnej výchovy sa žiaci venovali pravidelnému upratovaniu izieb a úprave okolia ŠI vrátane odhŕňania snehu.

V ŠI v priebehu roka pracovalo aj grémium žiakov, ktoré riešilo požiadavky a problémy ubytovaných žiakov.

Na záver vyhodnotenia VVČ žiaci dostali sladkú odmenu – nepečenú tortu, ktorú pripravili žiačky Klužáková, Jarošová, Škorvánková spolu s p. vychovávateľkou Baníkovou.