Burza informácií

  1. novembra 2018 bol hotel Slovakia v Žiline miestom konania sa Burzy informácií, ktorá bola určená budúcim absolventom škôl, rodičom a širokej verejnosti.

Tohtoročné podujatie oficiálne otvorila riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina PaedDr. Adriana Jurišová, PhD.

Po krátkom kultúrnom programe folklórneho súboru  Ing. Marta Gajdičiarová, vedúca oddelenia analýz a kontroly Úradu ŽSK Žilina uviedla, že Burza informácií by mala deviatakom pomôcť správne sa rozhodnúť, akú si zvoliť školu na to, čo chcú v budúcnosti robiť, ktorým smerom sa chcú uberať.

Burza bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu 24 zamestnávateľov, 21 stredných škôl a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Prezentovali sa tu zamestnávatelia žilinského regiónu, ktorí budúcim stredoškolákom predstavili svoje pracovné prostredie a zameranie firmy.

Aj tento rok prijala naša škola pozvanie na  prezentáciu študijných a učebných odborov pre školský rok 2019/ 2020.

V našom stánku získali návštevníci burzy, žiaci  deviatych ročníkov, ich rodičia, výchovní poradcovia propagačné materiály, prezreli si didaktické pomôcky, vyrobené  našimi  žiakmi spolu s majstrami odborného výcviku v školských dielňach.  Prostredníctvom videa  nahliadli do priestorov  školy, školského internátu a  Školských dielní  na Košickej ulici 2. Náš stánok, o ktorý bol zo strany deviatakov záujem, zdobili vzácne trofeje našich športovcov, propagačná nástenka a bannery. Vedúci Oddelenia služieb pre občana, Žilina Emil Rafaj zapísal do školskej kroniky poďakovanie našej skole za úspešnú dlhoročnú spoluprácu.

Počas prezentácie náš stánok navštívila aj  riaditeľka školy Ing. Maria Vítová, PhD., ktorá zápisom v školskej kronike poďakovala organizačnému tímu Mgr. A. Medviďovej, PaedDr. Jane Daubnerovej, Ing. O. Mrmusovi, žiakom B. Babušiakovej, M. Michalkovej, J. Krňovi, T. Pustajovi, M. Neumannovi za vzornú reprezentáciu skoly.

Veríme, že sme presvedčili čo  najväčší  počet  prítomných deviatakov  o výbere štúdia  na  našej škole.